Tietosuojalauseke ja evästeet

Tässä tietosuojalausekkeessa kuvataan, miten Innokem Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja; mitä henkilötietoja Innokem Oy kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita Innokem Oy noudataa henkilötietojen käsittelyssä.

Innokem Oy suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa ja ajantasaista tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

Innokem Oy
Kaivotie 23, 70700 Kuopio
050 430 9469
toimisto@innokem.fi
Y-tunnus: 2670488-2

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Martti Brandt
Innokem Oy
martti.brandt@innokem.fi

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen sekä tuotteiden / palveluiden tarjoaminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.
 • Asiakassuhteen kehittäminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun saada riittävä ja asianmukaiset tiedot palveluidemme kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.
 • Uusista tuotteista ja tarjouksista tiedottaminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palveluamme ja markkinoidaksemme muita palveluita sinulle.

4. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi (etu- ja sukunimi)
 • Laskutus- ja toimitusosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot)
 • Toimittajan toimitusta koskevat tiedot (toimitettu materiaali, ajankohta ja muut toimitusta yksilöitävät tiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • ostohistoriasta
 • yhteydenpidosta asiakkaaseen asiakassuhteen aikana julkisista tietolähteistä

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito-, kuluttajansuoja- tuotevastuulakia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirtäminen

Innokem Oy ei julkaise keräämiään henkilötietoja ja noudattaa salassapitovelvollisuutta henkilötietojen suhteen, ellei lainsäädäntö tai oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen ja puollustaminen muuta edellytä. Innokem Oy ei siirrä tietoja Innokem Oy yhtiön ulkopuolelle muutoin kuin sellaisille sopimuskumppaneille, mitkä tuottavat Innokem Oy :lle joitakin tiettyä palvelu tai tukifunktiota. Tälläisiä voivat olla jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit. Sopimuksilla on sovittu siitä, että nämä tahot käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisella tavalla ja ainoastaan sopimuksen tarkoittamaan käyttötarkoitukseen. Innokem Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Innokem Oy:n rekistereiden käyttöoikeudet on rajattu sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat henkilötietoja työssään. Käyttöoikeuksien antaminen perustuu Innokem Oy tekemiin määrityksiin, mitkä perustuvat yhtiön prosesseihin. Tietojen säilytykseen käytettävät tietokannat ja tietoverkot on suojattu organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Rekis-terin valvonta ja suojaus noudattaa EU-alueella sovellettavia määräyksiä.

9. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ja muista vastaavia tekniikoita (’evästeet’). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteeellesi keräämään ja tallentamaan hyödyllisiä tietoja, parantamaan verkkosivujemme toimintaa ja tekemään niistä helpommat käyttää. Voimme käyttää evästeitä myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme käyttäjien mieltymyksiä ja mielenkiinnon kohteita paremmin ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Evästeillä ja eri työkaluilla kerätyt tiedot ovat Innokem Oy:n rekisterinpitäjien omistuksessa ja vain Innokem Oy pääsee käyttämään niitä. Kumpanimme toimivat tietojen käsittelijöinä Innokem Oy:n puolesta ja lukuun, eivätkä käytä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Vain markkinointievästeiden suostumuksella voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille. Näiden tietojen käytöstä vastaavat kolmannet osapuolet itsenäisinä rekisterinpitäjinä omien tietosuojakäytöntöjensä mukaisesti.

Käytämme verkkosivuillamme seuraavia evästeitä:

Google Analytics

Analysoimme Google Analyticsin avulla virhetilanteita, käyttömääriä ja liikennettä verkkosivuillamme.

Evästeiden poistaminen ja evästeiden kieltäminen

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet myös selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. Voit tyhjentää selaimesi asetuksista evästehistorian, jolloin selaimesi tallentamat aikaisemmat evästeet poistuvat. Evästehistorian poistaminen ei estä uusien evästetietojen muodostamista.

10. Lausekkeen ja evästekäytänteiden muuttaminen

Innokem Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä lauseketta ja evästekäytänteitään uusimpien ohjeistusten mukaisesti. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivuillamme, josta löydät viimeisimmän version tästä selosteesta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilön oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot

Jokaisella on oikeus saada tietää Innokem Oy:lta, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei ja mitä nämä tiedot ovat. Em. tietopyynnöt voi osoittaa edellä kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Henkilötietojen oikaiseminen, poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Mikäli henkilötiedoissa on virheitä, voi henkilö pyytää näiden korjaamista. Korjaamme tiedot mahdollisimman pian siitä, kun virheestä on tehty ilmoitus. Tietoja voidaan korjata henkilön itsensä tekemän ilmoituksen perusteella tai jos asiasta tulee tieto muusta luotettavasta lähteestä.

Henkilöllä on velvollisuus ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa henkilötiedoissaan olevat virheet Innokem Oy:lle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30#:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja(at)com.fi), mikäli Innokem Oy ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasääntelyä.